مدیر کل امور آموزشی مدیر کل امور آموزشی

مدیر کل امور آموزشی:

مهندس محمد علی کیانی نیا

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - زلزله، دانشگاه صنعتی شریف

شماره تماس:

-

آدرس پست الكترونيكي:   ali.kiani.nia AT gmail DOT com